Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 37


1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.§ 38


1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. Nauczyciele do 20 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub strony internetowej szkoły albo w formie zapisów w zeszycie przedmiotowym.

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy przekazują uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.

8. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

9. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i w ust. 4 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Kopię wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i w ust. 9, nauczyciel przekazuje dyrektorowi.

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

12. Ustalona przez nauczyciela ocena winna być uzasadniona w postaci pisemnej recenzji lub informacji o przyjętej skali procentowej (punktowej) w przypadku pracy pisemnej. Ocenę wypowiedzi ustnej (prezentacji multimedialnej) nauczyciel uzasadnia ustnie, informując ucznia o zastosowanych kryteriach oceny. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do wymagań edukacyjnych oraz rozpoznanych osiągnięć i postępów ucznia w nauce.

13. Poprawioną i ocenioną pracę pisemną nauczyciel oddaje uczniowi, który zabiera ją do domu, aby zapoznali się z nią również rodzice. Nauczyciel może ustalić obowiązek zwrotu pracy w określonym terminie.§ 391. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.§ 401. Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz ocenianie bieżące ma charakter ciągły i systematyczny.

2. Nauczyciele ustalają oceny bieżące na podstawie odpowiednio dobranych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, w szczególności uwzględniając:

1) formy pisemne:

a) pisemne prace klasowe, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, przeprowadzane co najmniej dwa razy w okresie,

b) kartkówki, obejmujące materiał nauczania z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji,

c) dyktanda,

d) pisemne prace domowe, których celem jest sprawdzenie określonych osiągnięć edukacyjnych,

e) prace o charakterze projektowym – referaty, opracowania, własna twórczość;

2) formy ustne;

3) formy praktyczne, doświadczalne i sprawnościowe, szczególnie w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona lekcją powtórzeniową oraz podaniem kryteriów oceny.

4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, nie wymagają zapowiadania.

5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

7. Nauczyciele ustalają oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć, wpisują te oceny do dziennika lekcyjnego oraz informują o nich uczniów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty sprawdzianu.

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Zasady udostępniania prac muszą uwzględniać możliwość poprawienia przez ucznia popełnionych w nich błędów. Nauczyciel może zdecydować, iż praca pozostaje w domu ucznia, ale w razie potrzeby zostanie zwrócona szkole.

9. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (zadanie klasowe, domowe, odpowiedź ustana itd.) uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę.

10. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może być zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i w sposób ustalony przez nauczyciela.

11. Zasada, o której mowa w ust. 10, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy wymaganej przez nauczyciela

12. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może być zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i w sposób uzgodniony z uczniem§ 411. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z radą pedagogiczną, uwzględniając postanowienia w tym zakresie zawarte

w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W takich przypadkach na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony/a”.§ 421. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - l.

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień plus bardzo dobry - +5;

3) stopień bardzo dobry - 5;

4) stopień plus dobry - +4;

5) stopień dobry - 4;

6) stopień plus dostateczny - +3;

7) stopień dostateczny - 3;

8) stopień plus dopuszczający - +2;

9) stopień dopuszczający - 2;

10) stopień niedostateczny - l.

3. Znak „+” przy ocenie oznacza, że uczeń spełnił wszystkie wymagania na daną ocenę oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą..

4. Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali określonej w ust. 1 i 2. Dopuszcza się również stopnie: minus bardzo dobry (-5), minus dobry (-4), minus dostateczny (-3).

5. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i nd, a także znaków „+” lub „-”. Wszelkie inne skróty używane w dzienniku lekcyjnym należy opatrzyć legendą.

6. Wprowadza się symbol zero „0” stosowany w wypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na zapowiedziany pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek uzupełnić objęty tym sprawdzianem materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem i wówczas symbol „0” zastąpiony zostanie jedną z ocen cząstkowych zgodnie z ustaloną powyżej skalą ocen cząstkowych. Jeśli uczeń nie dopełni obowiązku uzupełnienia materiału objętego sprawdzianem, symbol „0” nie zostanie anulowany

i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej).

7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona przez ucznia praca jest niesamodzielna, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, wpisując symbol „P”. Rodzaj konsekwencji takiego nieetycznego postępowania ucznia określa nauczyciel, informując o tym uczniów na początku roku szkolnego.§ 431. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej odpowiednio w

§ 42 ust. 2 i

§ 44 ust. 2 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są także ocenami opisowymi.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala rada pedagogiczna na zebraniu plenarnym rozpoczynającym dany rok szkolny.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w

§ 42 ust. 1 i

§ 44 ust. 2.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.§ 441. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) udział w realizacji projektu edukacyjnego.

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów, z uwzględnieniem ust. 1 i 2 oraz obowiązków ucznia określonych w

§ 44, ustalają wychowawcy klas.

3. Wychowawcy są zobowiązani, co najmniej trzy razy w okresie, ustalić i wpisać do dziennika lekcyjnego bieżące oceny zachowania uczniów, według skali, o której mowa w ust. 2. Spostrzeżenia o zachowaniu ucznia, z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w ust. 1, nauczyciele na bieżąco wpisują do dzienniczka ucznia.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem

§ 48.

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.§ 451. W terminie ustalonym przez dyrektora, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

3. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisuje go uczniowi do dzienniczka ucznia w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniowie zwracają wychowawcy nie później niż w ciągu dwóch dni od daty przekazania wykazu.

4. W wypadku wprowadzenia dziennika elektronicznego za jego pośrednictwem rodzice będą informowani o przewidywanych ocenach rocznych. Zapewnienie rodzicowi przez szkołę dostępności do internetowego wykazu ocen (opłacenie dostępu, wygenerowanie i dostarczenie kodów dostępu) zwalnia szkołę z powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach rocznych

w sposób opisany w ust. 3.

5. Skuteczne przekazanie informacji o przewidywanych dla każdego ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych jest zadaniem wychowawcy klasy, a fakt przekazania informacji wychowawca dokumentuje w sposób ustalony przez dyrektora.§ 461. W ciągu trzech dni od daty przekazania uczniowi przez wychowawcę klasy informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy klasy z ustnym lub pisemnym wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel:

1) podtrzymuje przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia i zgodna z wymaganiami edukacyjnymi;

2) ustala ocenę wyższą od przewidywanej, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że ocena nie odpowiada przepisom prawa, w tym uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania jego osiągnięć edukacyjnych.

3. Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu trzech dni od daty złożenia wniosku.

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca:

1) podtrzymuje przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia i zgodna z kryteriami oceniania zachowania;

2) ustala ocenę wyższą od przewidywanej – jeśli stwierdzi, że ocena nie odpowiada przepisom prawa, w tym nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania.

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis

w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.

6. Ustalone dla uczniów roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora.§ 471. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Zadania do części pisemnej i ustnej egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje egzaminator i przedstawia je dyrektorowi do zatwierdzenia.

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem

§ 48.

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem

§ 48 i

§ 50 ust. 1.§ 481. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. Skład komisji, o których mowa w ust. 2, oraz zasady ich działania określają odrębne przepisy.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem

§ 50 ust. 1.

6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7. Uczeń i jego rodzice mogą zapoznać się szczegółowo z dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w siedzibie szkoły.§ 494. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem

§ 50 ust. 5 oraz

§ 44 ust. 9.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem

§ 50 ust. 5.§ 501. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w trakcie nauki promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.§ 511. Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

2) w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem

§ 49 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem

§ 44 ust. 9;

3) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej, organizowanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]