Regulamin Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6

Regulamin PGA nr 6 oparty jest na Statucie szkoły, dostępnym w całości w sekretariacie, a w częściach na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Jego przestrzeganie jest elementem wpływającym na ocenę zachowania. Ustalenia niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość oraz odpowiedzialność są wartościami, które chcemy wspierać.


1. Wszystkich nas obowiązują na co dzień zasady kultury osobistej, w tym kultury języka oraz stroju, oraz poszanowania godności każdego człowieka.

2. Każdy powinien przeciwstawiać się przejawom agresji, tak słownej, jak i fizycznej.

3. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i powinien unikać zachowań narażających na szwank zdrowie swoje oraz innych osób.

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni szanować mienie prywatne i szkolne oraz reagować w wypadku jego niszczenia.

5. W trakcie pobytu w szkole każdy uczeń jest pod opieką nauczyciela (prowadzącego lekcję, dyżurującego na przerwie) i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom (np. dotyczącym zdeponowania u nauczyciela telefonów komórkowych).

6. Odpowiedzialność za grupę to także obowiązek takiego zachowania, które sprzyja pracy własnej i innych członków grupy. Oznacza to m.in. punktualne przychodzenie na lekcje, właściwe zachowanie na zajęciach oraz nieużywanie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego w trakcie zajęć bez zgody nauczyciela.

7. W razie zaistnienia jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji należy powiadomić nauczyciela sprawującego opiekę, dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

8. Uczniowie mają prawo do tego, by nauczyciel ustalił jasne, zgodne ze Statutem zasady obowiązujące na jego zajęciach. Jednocześnie każdy jest zobowiązany do ich przestrzegania.

9. Każdy uczeń ma prawo, by nauczyciel wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.

10. W rozwiązywaniu problemów uczniów pomaga i pośredniczy wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności - dyrektor lub jego zastępca. Każdy może także skorzystać z pomocy psychologa szkolnego.

11. Uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły bez właściwej opieki od momentu rozpoczęcia swoich zajęć aż do ich zakończenia.

12. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć jedynie w wypadku zwolnienia go przez dyrektora lub jego zastępcę. Podstawą zwolnienia może być wyłącznie:
- osobiste zwolnienie i odebranie ucznia ze szkoły przez rodzica (prawnego opiekuna)
- zwolnienie wpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniczku ucznia
- rozmowa telefoniczna rodzica (prawnego opiekuna) z dyrektorem lub jego zastępcą (w nagłych wypadkach). Rodzic (prawny opiekun) zapewnia uczniowi bezpieczny powrót do domu.

13. Nieobecności w szkole usprawiedliwia wychowawca na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub prośby rodzica (prawnego opiekuna) wpisanej do dzienniczka ucznia. Usprawiedliwienie należy przedstawić do 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości wynikłych z nieobecności. W wypadku dłuższej nieobecności nauczyciel ustala termin nadrobienia zaległości. 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]